Impresum

 
 
Informativno-političko glasilo bunjevačke nacionalne manjine 
Izlazi poslidnjeg petka u misecu 
Izdavač: NIU „BUNJEVAČKI INFORMATIVNI CENTAR” – Subotica 
Osnivač izdavača:  NACIONALNI SAVET BUNJEVAČKE NACIONALNE MANJINE 
Direktor NIU B.I.C. i glavni i odgovorni urednik: mr Suzana Kujundžic – Ostojić 
Savit novina: Mijo Mandić, Nevenka Bašić Palković, Mirjana Savanov 
Tehnički urednik: Ivan Mikulić 
Stalni saradnici: 
Nevenka Bašić Palković 
Ana Vojnić Kortmiš 
Snježana Luetić-Vujić 
Livia Tričko-Stantić 
Joso Poljaković 
dr Andrija Peić Tukuljac 
Marija Horvat 
Nikola Sedlak 
Milorad Blažić 
Dragan Tovarišić 
Atresa: 	Trg Cara Jovana Nenada 15/1 
	24000 Subotica 
Telefon/fax: 024 523-505
e-mail: bunjevacke@bunjevci.org.yu
Tekući račun: 160-143270-73 
Štampa: Alfa-Graf Novi Sad 
Distribucija:
„Štampa sistem” - Beograd 
„North press” - Subotica 
„Grutini press” - Sombor 
„Futura plus” – Beograd 
Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine: 
Kancelarija u Subotici:
Trg Cara Jovana Nenada 15/5 
24000 Subotica
Telefon/fax: 024 554-881
e-mail: 	bns.scg@EUnet.yu
	bns.scg@panonn.net 
Regionalna kancelarija u Somboru:
Staparski put br. 10 
25000 Sombor
Telefon/fax: 025 28-939
Advertisements
Коментари су искључени на Impresum
%d bloggers like this: